główna zawartość strony

Samorząd Uczniowski to reprezentanci uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach.

Zgodnie z zapisem w Programie Wychowawczym Szkoły, Samorząd Uczniowski:

 • jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec grona pedagogicznego;
 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów;
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
 • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski pełni także funkcję reprezentacyjną szkoły.

 • Bartosz Drzewiecki - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 • Kacper Jędrzejczak – Wiceprzewodniczący
 • Szymon Lipski - Sekretarz
 • Kinga Partyka - Członek

Praca w Samorządzie Uczniowskim daje uczniom wiele satysfakcji, możliwość samorealizacji, zaistnienia w społeczności uczniowskiej. Przygotowuje ich do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, kształtuje ich kreatywną postawę i uczy pracy w zespole.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest: mgr Waldemar Herłaziński.